Zbatimi i masave të efiqiences së energjisë në ndriçim publik

Vendi:
Drenas

Emri i autoritetit kontraktues:
Komuna e Drenasit

Vlera e përgjithshme e projektit:
127,180.00 €

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
Fillimi i projektit 04.05.2016 ky projekt është kontrat kornizë 3 vjeqarë dhe perfundon ne momentin si shpenzohet bugjeti i parapar për këtë projekt më së largu deri me 03.05.2019.

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
Për ekzekutimin e të gjitha punëve për këtë projekt afërsisht 10 persona ishin të angazhuar.

 

Përshkrimi i projektit:
Zbatimi i masave të efiqiences së energjisë në ndriçim publik duke përfshirë edhe zgjerimin e ndriçimit publik, me trupa ndriçues të tipit “ led” dhe sistem inteligjentë të komandimit dhe kontrollimit nga largësia