Rikonstruimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik – Prishtinë

Vendi:
Prishtinë

Emri i autoritetit kontraktues:
Risa Montë

Vlera e përgjithshme e projektit:
188,678.36€

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
09.09.2016 dhe përfundon me daten 10.07.2017

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
1 inxhinier dhe 4 puntorë

 

Përshkrimi i projektit:
Në këtë projekt kemi vendosur ndriçim të ri në qytet dhe fshatrat e Prishtinës