Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik

Vendi:
Gjakovë

Emri i autoritetit kontraktues:
Komuna e Gjakovës

Vlera e përgjithshme e projektit:
312,610.65.25€

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
Për ekzekutimin e të gjitha puneve për këtë projektë afersishtë
10 persona ishinë të angazhaur.

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
Fillimi i projektit 02.08.2016 ky projekt është kontrat kornizë 3 vjeqarë
dhe perfundon ne momentin si shpenzohet bugjeti i parapar për këtë projekt
më së largu deri me 02.08.2019.

Përshkrimi i projektit:
Në këtë projekt kemi bërë zëvendësimin e ndriçimit nga Nateriumi në LED, në
qytet dhe fshatrat e Gjakovës.
Kontrata e lartë cekur u nda në katër pjesë të para masës .
1. Mirëmbajtja e linjës ekzistuese të ndriçimit publik
2. Zhvendosja e linjës ekzistuese të ndriçimit publik
3. Zgjerimi i linjës së ndriçimit publikë me LED llamba – Ne shtylla druri dhe
betoni
4. Zgjerimi i linjës së ndriçimit publikë me LED llamba – Ne shtylla metalike