KONKURS PUNE – BauAcademy

Me rastin e hapjes së Shkollës së Mesme të Lartë Profesionale në Prishtinë, Institucioni Privat Arsimor “Bau Academy”, sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2015, shpall konkurs për vende të lira pune për mësimdhënës:

 

1.Gjuhë shqipe:
a.Fakulteti i Edukimit – Programi Master i Mësimdhënies në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

b.Fakulteti i Filologjisë – dega e gjuhës dhe letërsisë shqipe:
*Niveli Master;
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

 

2.Gjuhë angleze:
a.Fakulteti i Filologjisë – dega e gjuhës dhe letërsisë angleze:
*Master
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

b.Fakulteti i Edukimit – dega e gjuhës dhe letërsisë angleze:
*Master
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

 

3.Matematikë:
a.Fakulteti i Edukimit – Programi Master i Mësimdhënies në Matematikë:

b.FSHMN – dega e matematikës arsimore:
*Niveli Master;
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

 

4.Fizikë:
a.Fakulteti i Edukimit – Programi Master i Mësimdhënies në Fizikë-Kimi ose Fizikë:

b.FSHMN – dega e fizikës arsimore:
*Niveli Master;
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

 

5.Edukatë Qytetare/Histori/Gjeografi:
a.Fakulteti i Edukimit – Programi Master i Mësimdhënies në Histori – Edukate Qytetare ose Gjeografi-Edukate Qytetare:

b.Fakullteti Filozofil – dega e historisë/gjeografisë/sociologjisë/pedagogjisë:
*Niveli Master;
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

 

6.Psikologji:
a.Fakulteti Filozofik – dega e psikologjise shkollore;

b.Fakulteti Filozofik – psikologji sociale/klinike:
*Master;
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

 

7.Teknologji – Informatikë:
a.Fakulteti i Edukimit – Programi Master i Mesmdhenies ne Teknologji dhe TIK;

b.FSHMN – dega shkencat kompjuterike;

c.FSHMN – dega e matematikës:
*Master;
*Sistemi katërvjeçar
*Baçelor (katërvjeçar)

 

8.Edukatë Fizike:
a.Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sporteve:
*Master;
*Sistemi katërvjeçar
*Bacelor (katërvjeçar)

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e të punësuarit:
* Merr pjesë aktivisht në zhvillimin dhe planifikimin institucional të programit përkatës për të cilin angazhohet;
* Njihet në detaje me rregulloret e Shkollës dhe i aplikon ato gjatë organizimit dhe mbajtjes së mësimit;
* Ndërmerr iniciativë për përditësimin e programit mësimor profesional, si për literaturën teorike ashtu edhe për pjesën e moduleve praktike;
* Njihet në detaje me programin e Shkollës, syllabusëve dhe kurseve të ofruara nga Shkolla;
* Zhvillon planin dhe orarin e mbajtjes së mësimit, në varësi të grupeve;
* Menaxhon dhe mbikëqyrë arritjen e standardeve sipas kërkesave të Shkollës;
* Përgatitë raporte të rregullta lidhur me realizimin e mësimit.

 

Për vendin e lirë të punës kërkohet kualifikim përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2015 – normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, përkatësisht:
* Dëshminë e kualifikimit shkollor;
* Dëshminë mbi përvojën e punës;
* Referenca dhe Rekomandime;
* Trajnime profesionale;
* Kopjen e letërnjoftimit;

 

Dosjet e pakompletuara dhe që nuk janë në përputhje me UA 06/2015, nuk shqyrtohen.

 

Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë e përgjithshme për vendin e punës:
* Njohuri të thellë në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
* Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës;
* Njohja e gjuhës Angleze (dëshmitë e ofruara janë përparësi);
* Shkathtësi hulumtuese, analitike dhe vlerësueseë
* Shkathtësi kompjuterike në aplikim të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
* Njohuri të mira mbi ligjet në fushën përkatëse;
* Aftësi për të punuar në ambientet e punës në grup.

 

Ju lutemi që CV-të dhe dokumentet e bashkangjitura t’i dërgoni në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu
Afati për aplikim do të jetë deri më datën: 17/05/2017.
Te rubrika “Subject” të ceket emri, mbiemri dhe lënda mësimore për të cilin aplikoni.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
Aplikimet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë, nuk do të merren në vlerësim.

It is currently one of the leading construction and trade company of construction materials known for its high quality professional services