Vend i lirë pune në Bau Market- Informacion dhe shërbim

Pozita
Informacion dhe shërbim

Kompania
Bau Market Sh.p.k

Raporton
Menaxherit të pikës së Bau Market

Lokacioni primar i punës
Ferizaj

 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Zbaton vendimet e Menaxherit të pikës dhe direktivat që jepen nga lartë;
 • Mirëpret dhe i informon klientët me informata të përgjithshme për punëdhënësin,
 • Trajton kërkesat e klientëve, ju jep zgjidhje apo i drejton tek personat e duhur sipas nevojave të tyre;
 • Harton procesverbalin e kthimeve të produkteve;
 • Bën Faturimin;
 • Zëvendëson arkëtaret me rastin e mungesës së tyre me të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë;
 • I shërben çdo klienti që kërkon ndihmë dhe i orienton tek personat përgjegjës.

Njohuritë dhe shkathtësitë

 • Të ketë shkollim adekuat që përshtatet me kërkesat ndaj vendit të punës;
 • Të ketë përvojë në punë të ngjashme;
 • Të njoh në nivel të avancuar gjuhën Angleze, njohja e gjuhëve tjera do të jetë përparësi;
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;

Dokumentet e kërkuara

 • CV në format Evropian
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
 • Referencat e punës

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë I hapur deri më datë 05.08.2019.
Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë