KONKURS PUNE – BauAcademy

Institucioni Privat Arsimor “Bau Academy” bën hapjen e Shkollës së Mesme të Lartë Profesionale në Prishtinë, sipas kritereve të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ Nr. 05/2015.

Bau Academy është pjesë e Grupit “Al Trade Holding”, e cila ka në pronësinë e saj edhe kompanitë: Al Trade, Bau Market, Bau Block, Bau Energy, Bau Mineral dhe Bau Real Estate.

 

Me këtë rast, shpall konkurs për vende të lira pune për pozitat:

 

1. Mësimdhënës për profilin “Ndërtimtari”
a. Kualifikimet e kërkuara:
I. Mr.Sc. i ndërtimtarisë/arkitekturës
II. Inxh. i diplomuar i ndërtimtarisë/arkitekturës

 

2. Mësimdhënës për profilin “Instalues Elektrik”
a. Kualifikimet e kërkuara:
I. Mr.Sc. i elektroteknikës dhe elektronikës; Inxh. i dipl. i elektroteknikës dhe elektronikës
II. Mr.Sc. i elektroteknikës-elektronikës industriale; Inxh. i dipl. i elektroteknikes-elektronikës industriale
III. Mr.Sc i makinerisë; Inxh. i dipl. i makinerisë
IV. Mr.Sc. i ekonomisë; Ekonomist i diplomuar

 

3. Mësimdhënës për profilet “Instalues i Ujësjellësit dhe Kanalizimit dhe Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit”
a. Kualifikimet e kërkuara:
I. Mr. Sc. i makinerisë; Inxh. i dipl. i makinerisë
II. Mr. Sc. i ndërtimtarisë; Inxh. i dipl. i ndërtimtarisë
III. Mr. Sc. i elektroteknikës dhe elektronikës; Inxh. i dipl. i elektroteknikës dhe elektronikës
IV. Mr. Sc. i ekonomisë; Ekonomist i diplomuar
V. Mr. Sc. i inxhinierisë mekanike

 

4. Mësimdhënës për profilet “Metalpunues/Saldator”
a. Kualifikimet e kërkuara:
I. Mr. Sc. i makinerisë; Inxh. i dipl. i makinerisë
II. Mr. Sc. i elektroteknikës dhe elektronikës; Inxh. i dipl. i elektroteknikës dhe elektronikës
III. Mr. Sc. i ekonomisë; ekonomist i diplomuar

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e të punësuarit:
*Merr pjesë aktivisht në zhvillimin dhe planifikimin institucional të programit përkatës për të cilin angazhohet;
*Njihet në detaje me rregulloret e Shkollës dhe i aplikon ato gjatë organizimit dhe mbajtjes së mësimit;
*Ndërmerr iniciativë për përditësimin e programit mësimor profesional, si për literaturën teorike ashtu edhe për pjesën e moduleve praktike;
*Njihet në detaje me programin e Shkollës, syllabusëve dhe kurseve të ofruara nga Shkolla;
*Zhvillon planin dhe orarin e mbajtjes së mësimit, në varësi të grupeve;
*Menaxhon dhe mbikëqyrë arritjen e standardeve sipas kërkesave të Shkollës;
*Përgatitë raporte të rregullta lidhur me realizimin e mësimit.
*Për vendin e lirë të punës kërkohet kualifikim përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2015 – normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, përkatësisht:
*Dëshminë e kualifikimit shkollor;
*Dëshminë mbi përvojën e punës;
*Referenca dhe Rekomandime;
*Trajnime profesionale;
*Kopjen e letërnjoftimit;

 

Dosjet e pakompletuara dhe që nuk janë në përputhje me UA 05/2015, nuk shqyrtohen.

 

Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë e përgjithshme për vendin e punës:
*Njohuri të thellë në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
*Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës;
*Njohja e gjuhës Angleze (dëshmitë e ofruara janë përparësi);
*Shkathtësi hulumtuese, analitike dhe vlerësuese
*Shkathtësi kompjuterike në aplikim të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
*Njohuri të mira mbi ligjet në fushën përkatëse;
*Aftësi për të punuar në ambientet e punës në grup.

 

Ju lutemi që CV-të dhe dokumentet e bashkangjitura t’i dërgoni në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu.
Afati për aplikim do të jetë deri më datën: 30/03/2017.

 

Te rubrika “Subject” të ceket emri, mbiemri dhe profili mësimor për të cilin aplikoni.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
Aplikimet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë, nuk do të merren në vlerësim.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë