Konkurs Pune

Pozita: Drejtor i shkollës
Institucioni: Bau Academy – Shkollë e mesme profesionale
Raporton: Bordit Drejtues të Shkollës
Lokacioni i punës: Veternik, Prishtinë

Përshkimi i shkurtër i shkollës: Bau Academy është Shkollë e Mesme e Lartë Profesionale me partneritet Gjermano-Kosovar.
Shkolla e mesme profesionale private Bau Academy, e regjistruar pranë autoriteteve të Republikës së Kosovës, është themeluar me qëllim të operimit në fushën e edukimit dhe aftësimit profesional sipas Kurrikulës Kombëtare të Kosovës, gjegjësisht në shkollimin e mesëm të lartë. Bau Academy është shkollë e mesme profesionale e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Akreditimit pranë Ministrisë së Arsimit të Republikës së Kosovës. Bau Academy është pjesë e grupit “Al Trade Holding” Sh.p.k (www.altradeholding.eu)

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Drejtori i shkollës do të zbatoj detyra të caktuara nga Bordi Drejtues i Shkollës sipas procedurave dhe politikave të brendshme të institucionit, si dhe duke u bazuar në praktikat më të mira të kryerjes së punës. Ky rol do të kërkoj shfrytëzim të madh të njohurive menaxhuese, përshtatje të shpejtë në ambientet e reja të punës dhe zgjidhje efektive të problemeve, si dhe menaxhim të mirë të kohës.
Detyrat dhe përgjegjësit kryesore të Drejtorit te shkollës do të jenë organizmi dhe menaxhimi i procesit mësimor, sigurimi i kualitetit të procesit mësimor, menaxhimi me stafin akademik dhe udhëheqja e shkollës drejt proceseve te reja zhvillimore.

Përgjegjësitë direkte:
• Të zbatojë dhe përditësojë politikat e miratuara të shkollës;
• Të bashkëpunojë me Bordin Drejtues të shkollës me qëllim të zhvillimit dhe implementimit të planit strategjik afatgjatë;
• Të monitorojë standardet e mësimdhënies dhe të nxënies së njohurive brenda profileve profesionale, duke siguruar cilësinë më të lartë të ofrimit dhe të të mësuarit për të gjithë nxënësit;
• Të rishikojë metodologjinë dhe të monitorojë realizimin e programeve të profileve profesionale në mënyrë që të sigurojë përparim sa më të avancuar në standardet e mësimdhënies dhe të nxënies;
• Të informojë dhe raportoj tek Bordi Drejtues i shkollës për zhvillimet e reja në fushën e arsimit dhe edukimit për profilet profesionale;
• Të jetë i informuar për trajnimet e nevojshme të stafit administrativ dhe akademik në përditësimin dhe përvetësimin e metodologjive të reja të didaktikës pedagogjike dhe profesionale;
• Të udhëheqë takimet për zhvillimet e kurrikulave profesionale, rezultatet e të cilave duhen të komunikohen dhe diskutohen me Bordin Drejtues.
• Të inicojë zhvillimin e kurrikulave të reja për profile profesionale të kërkuara në tregun vendor dhe më gjerë;
• Të promovojë kujdesin e përgjithshëm të shkollës ndaj nxënësve dhe prindërve të tyre, duke demonstruar përkushtim dhe vendosmëri në trajtimin e rasteve të ndryshme;
• Të promovojë politikat për zhvillimin e standardeve profesionale në aspektet e sigurisë dhe shëndetit gjatë realizimit të moduleve praktike profesionale, në punëtoritë e specializuara të shkollës dhe punëtoritë e projekteve reale nëpër ndërmarrje përkatëse;
• Të demonstrojë vendosmëri në implementimin e rendit dhe disiplinës në ambientet shkollore dhe punëtori, njëkohësisht duke komunikuar me stafin mësimdhënës dhe nxënësit për kultivimin e vetëdijes për rëndësinë e procesit mësimor;
• Kryen dhe funksione të tjera në përputhje me ligjin, statutin, vendin e punës dhe aktet tjera të përgjithshme;

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:
• Diplomë universitare dhe përgatitje akademike (preferohen fushat si ndërtimtaria, makineria, elektrika, IT, arkitektura etj);
• Eksperiencë e punës në funksione të ngjashme (minimalisht 3 vite);
• Të ketë përvojë të përgjithshme në proceset edukativo-arsimore;
• Njohja e gjuhës gjermane (obligative), njohja e gjuhës angleze do te konsiderohet përparësi
• Aftësi të avancuara organizative dhe të menaxhimit me burime njerëzore
• Aftësi në marrje të vendimeve dhe zgjidhje të problemeve;
• Aftësi të mira komunikimi dhe menaxhimit të kohës;
• Të jetë i familjarizuar me ligjet dhe rregulloret e arsimit të profileve profesionale;
• Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veçantë në programin e Microsoft Office (Excel, Word, Power Point etj.) dëshmitë e ofruara do jenë përparësi;

Inkurajohen të aplikojnë të gjithë ata që plotësojnë kërkesat e këtij konkursi.
Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri i aplikantit si dhe pozita në të cilën konkuroni.
Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 31 Janar 2018.
CV-të e pranuara pas kësaj date nuk do të merren në konsideratë.
Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen sipas kritereve te vëna më lartë do të kontaktohen.

Aktualisht është njëra prej kompanive udhëheqëse të ndërtimit dhe tregtisë me materiale ndërtimore e njohur për shërbimet e saja profesionale me cilësi të lartë